Privacy statement

Het beschermen van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy is belangrijk voor EVE. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en passend beveiligd. In dit privacy statement bieden wij een transparant overzicht van hoe EVE met uw persoonsgegevens omgaat. Hierin leest u onder meer welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren en welke rechten u kunt uitoefenen.

EVE

Dit privacy statement is van EVE en heeft betrekking op alle verwerkingen die door EVE worden gedaan bij onze dienstverlening richting klanten en potentiële klanten.

De contactgegevens van EVE zijn:
Singel 63, 1012 VE Amsterdam, Nederland
085 130 1598
info@eve.law

Heeft u vragen of verzoeken met betrekking tot uw gegevens? Mail dan naar de Functionaris Gegevensverwerking via privacy@eve.law of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Functionaris Gegevensverwerking.

Doel van de verwerking

EVE biedt private rechtspraak specifiek voor ondernemers en MKB-bedrijven. De procedure is digitaal en leidt tot een uitspraak van een rechter in een geschil. Dat oordeel is bindend voor beide partijen. EVE verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het faciliteren van deze procedure, en daarnaast voor een aantal andere doelen. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verwerkingen, welke persoonsgegevens verzameld worden, voor welk doel dat is, en hoe lang de gegevens bewaard worden.

EVE-procedure
EVE verwerkt persoonsgegevens om beslissingen te kunnen nemen over juridische geschillen die aan EVE worden voorgelegd door procespartijen. Dit gebeurt op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en het reglement van EVE. Daarnaast ondertekenen partijen die via EVE een uitspraak over een conflict willen een arbitrage overeenkomst.

De persoonsgegevens op basis waarvan een beslissing wordt genomen, worden aangeleverd door de procespartijen of hun gemachtigden en eventueel getuigen en deskundigen. Deze gegevens worden verzameld om de arbitrageovereenkomst uit te kunnen voeren, en om daarmee te komen tot een uitspraak over het geschil.

Beide partijen krijgen toegang tot hetzelfde online procesdossier via een gebruikersnaam en wachtwoord.

De uiteindelijke uitspraak (arbitraal vonnis) bevat persoonsgegevens van procespartijen, de betrokken rechter en mogelijk van overige betrokkenen. De uitspraak wordt toegezonden aan procespartijen of hun gemachtigden en kan met instemming van beide procespartijen worden gedeponeerd bij de Rechtbank of bij een notaris. Het arbitraal vonnis is ook een bijlage bij een eventueel verzoekschrift aan de voorzieningenrechter om een exequatur te verlenen om een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen.

Met instemming van beide partijen kan de uitspraak op andere wijze, eventueel geanonimiseerd, worden gepubliceerd.

Medewerkers en rechters
EVE verwerkt persoonsgegevens van personen die bij EVE werkzaam zijn zoals rechters en medewerkers, bijvoorbeeld om salarissen en vergoedingen te kunnen betalen. Ten behoeve van de transparantie worden deze, indien zij daartegen geen bezwaar tegen hebben, op de website gepubliceerd.

Marketing
Relaties van EVE die de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen dit expliciet aangeven. Om u deze nieuwsbrief te kunnen toesturen geeft uw naam en e-mailadres op. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan wordt uw e-mailadres op een aparte lijst gezet, zodat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Website / Cookies
EVE maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Zie hiervoor meer in het Cookie statement.

Voor al de bovenstaande verwerkingen geldt dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

EVE heeft de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik(datalek). Daarnaast heeft EVE met haar ICT-partners die bijvoorbeeld de data opslaan, en de website verder ontwikkelen verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin is onder andere overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens passend beveiligen en de voorschriften van de AVG in acht nemen.

Doorgifte aan derden

EVE verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Daarnaast hebben de bovengenoemde ITC-partners (‘Beveiliging’) toegang tot de persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Al uw persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt.

Uw rechten

Inzage
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens EVE van u verwerkt, en u kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien.

Rectificatie
Als blijkt dat uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u ons verzoeken de betreffende gegevens te wijzigen.

Verwijderen
U kunt ons een verzoek doen uw persoonsgegevens te verwijderen, en het gebruik ervan te stoppen. Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, dan zullen we met het intrekken van uw toestemming de gegevens verwijderen. In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid dat uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens geweigerd wordt, bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen (zoals die van de Belastingdienst) te voldoen.

Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op een juiste manier verwerken, dan kunt u een verzoek doen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdracht van uw persoonsgegevens
U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens digitaal in een algemeen geaccepteerde vorm over te dragen aan uzelf, of een derde partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door EVE. Dit kan bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

In het geval u een bovengenoemd recht wilt inroepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: privacy@eve.law. Wij zullen tijdig op uw verzoek reageren.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop EVE uw persoonsgegevens behandelt, de manier waarop wij met uw privacy omgaan, of indien u klachten heeft over de afhandeling van een verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, verandering in wettelijke regels, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. U vindt de meest recente versie van dit privacy statement via: www.eve.law/privacy.

Amsterdam, 22 maart 2021

EVE
Singel 63
1012 VE Amsterdam
085 130 1598
www.eve.law
info@eve.law